• تماس با رئیس اداره

نام و نام خانوادگی :  حسین معافی ،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان 

شماره تماس : 03155579735 /  4-03155579731 داخلی 20 

آدرس پورتال اداره:www.kashan.farhang.gov.ir

رایانامه اداره:kashan@farhang.gov.ir